آموزش نصب

آیا نصب کانال های پیش ساخته به تخصص خاصی نیاز دارد ؟

 نصب کانال های پیش ساخته بسیار ساده بوده و در مرحله کف سازی به راحتی امکان پذیر است . برای نصب کانال ابتدا یک شیار با ابعاد بزرگ تر از خود کانال حفر میشود. ابعاد شیار بستگی به ابعاد بتن اطراف کانال با توجه به اسکچ نصب کانال مورد استفاده دارد.

لازم به ذکر است کلیه کانال ها می بایست در داخل بتن کار شوند به صورتی که کف و دو طرف کانال کاملاً با بتن پر شود . عیار و ابعاد بتن اطراف کانال در کلاس های مقاومت وزنی مختلف متفاوت است . پس از کندن شیار میبایست خروجی ها روی کانال از محل های مشخص ایجاد شوند و قطعات و اتصالات مربوطه روی کانال نصب گردد. سپس پس از کشیدن ریسمان در طول مورد نظر و مشخص کردن تراز سطح کانال بتن کف ریخته شده و کانال در آن جاگذاری گردد. سپس کانال توسط ضربه ی چکش پلاستیکی در بتن کف فرو می رود تا تراز مورد نظر حاصل شود .

لازم به ذکر است در مورد کانال های پیش ساخته به دلیل صیقلی بودن کف و دیواره های داخلی، همچنین امکان تعبیه ی خروجی های متعدد در طول های کوچک نیاز به شیب بندی طولی نداریم.پس از تراز شدن کانال بتن اطراف ریخته میشود به طوری که تمام برجستگی و فرورفتگی های دیواره های خارجی کانال با بتن پر شود سپس در مرحله ی نهایی کف-سازی انجام میگیرد.

  • کف تمام شده می بایست ۳ تا ۵ میلیمتر از سطح درپوش بالاتر باشد.
  • در زمان بتن ریزی حتماً باید درپوش ها در جای خود قرار گرفته باشند .